Výbor pobočného spolku Slavičín zve své členy na výroční členskou schůzi v neděli 21.června 2020 ve Slavičíně v sále Sokolovny – začátek v 9:30

Dne 25.5.2020 v 12:52

NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ(NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

(1) Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným krajským soudem v Brně, odíl L, vložka 18263 se sídlem ve Slavičíně Osvobození 255, IČ 00557242 (dále jen ,,pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 28.12.2019 na webových stránkách pobočného spolku Slavičín návrh programu nadcházející výroční(náhradní)členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

(2) Návrh programu nadcházející výroční(náhradní) členské schůze pobočného spolku:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019
 4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2020
 5. Volba nových členů výboru
 6. Volba nových členů kontrolní a revizní komise
 7. Schválení usnesení
 8. Diskuze
 9. Závěr

(3) Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční(náhradní)členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše

nebo na e-mail: predseda@mrsmoslavicin.com

Ve Slavičíně dne 27.12.2019

předseda výboru pobočného spolku

Dne 26.4.2020 v 8:06

Doporučená pravidla pro postup při vydávání povolenek k lovu ryb pobočnými spolky Moravského rybářského svazu, z.s. v době výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky

 • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb se dostaví v době jejího výdeje do určeného místa se zakrytými ústy a nosem rouškou, šátkem apod. nepřetržitě po celou dobu,
 • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb vhodí do poštovní schránky kanceláře pobočného spolku členský průkaz a platný státní rybářský lístek, je povinen vyčkat mimo prostory vydávání povolenky a od ostatních zájemců je povinen po celou dobu udržovat odstup minimálně 2 (dvou) metrů,
 • v případě že není z důvodu nepřítomnosti vydávajícího možné vydat povolenku ihned, zanechá společně s výše uvedenými doklady také telefonní číslo, na které mu bude zaslána výzva k vyzvednutí povolenky formou SMS
 • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je oprávněn vstoupit do místa výdeje povolenky pouze na vyzvání osoby vydávající povolenku a po jejím vydání místo bezodkladně opustit,
 • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen se řídit písemnými a ústními pokyny osoby vydávající povolenku.
 • Osoba vydávající povolenku je povinna dodržovat odstup od zájemce minimálně 2 (dva) metry. Po každém vydání povolenky provést dezinfekci vlastních rukou.

Výše uvedená doporučená pravidla představují minimální opatření v rámci prevence v souvislosti s kontaktním výdejem povolenek k lovu ryb pobočnými spolky Moravského rybářského svazu, z.s. v době výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky. Pobočné spolky jsou oprávněny stanovit nad rámec výše uvedených doporučených pravidel další vlastní pravidla pro výdej povolenek k lovu ryb.

za Moravský rybářský svaz, z.s.

MVDr. Michael Javora předseda Svazu

Ing. Václav Habán tajemník Svazu

změna účtu

Dne 3.1.2020 v 10:29

Od loňského března má pobočný spolek jiné číslo účtu, neplaťe na účet ČSOB – platba Vám bude vrácena !

volby 2020

Dne 6.12.2019 v 10:06

Vážení členové,

příští rok je volební – proto pokud máte nějaké návrhy kandidátů pro práci ve výboru, nebo v hospodářském odboru pobočného spolku, zašlete  tyto na e-mail: info@mrsmoslavicin.com

IX.sjezd MRS

Dne 17.10.2019 v 15:07
Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:


Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

částka kterou jste zaplatili letos za brigády (750 Kč) je navýšena o 50 Kč a přesunuta do ceny členské známky tj. 800+450 =1250 (tuto cenu členské známky zaplatíte u všech pobočných spolků MRS)

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

usnesení výroční členské schůze

Dne 29.3.2019 v 14:17

USNESENI 2019

Mrs Brno

Dne 15.2.2019 v 10:09

Důležité upozornění:
Vážené rybářky a rybáři,
dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech:
– zavedení míry okouna říčního
– omezení lovu na umělou mušku
– zákaz používání montáže tzv.: „srkačky“

Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!!

Pro lovicí na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané k povolence k lovu jako její nedílná součást a v rozsahu dodatku platného pro rok 2019 !!!

informace

Dne 19.6.2018 v 14:25

INFORMACE A SDELENI – osobní údaje