rybářké právo v nouzovém stavu

Dne 6.3.2021 v 7:59

Aktuální stanovisko Ministerstva zemědělství ČR:
dnes 5.3.2021 v 15:36 zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví) tiskovou zprávu k aktuálním opatřením dopadajícím na rybářství: 
S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 216 ze dne 26. února 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 217 ze dne 26. února 2021 ve znění Usnesení vlády České republiky č. 241 ze dne 1. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

Rybářství:

Výkon rybářského práva:

 • individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.

pozvánka na výroční členskou schůzi

Dne 16.12.2020 v 14:24

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18263, sídlo: Osvobození 255, 763 21 Slavičín, IČ: 005 57 242 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku . Datum a místo konání bude upřesněno během února 2021.

Program výroční členské schůze:

 1. Prezence a zahájení
 2. Návrh členů mandátové a návrhové  komise
 3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření pobočného spolku Slavičín za rok 2020
 4. Návrh plánu hospodářské činnosti pobočného spolku na rok 2021
 5. Diskuze
 6. Schválení usnesení
 7. Závěr

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

Ve Slavičíně dne 16. 12. 2020

____________________________________

Ing. Zdeněk Juřík, předseda výboru pobočného spolku

pravidla výdeje

Dne 26.4.2020 v 8:06

Doporučená pravidla pro postup při vydávání povolenek k lovu ryb pobočnými spolky Moravského rybářského svazu, z.s. v době výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky

 • Aby nedocházelo ke shlukování osob bude výdej probíhat jednotlivě, zájemce o vydání povolenky k lovu ryb zavolá předem na telefonní číslo 731 103 263 a domluví si termín, poté se dostaví k výdejnímu oknu v kanceláři pobočného spolku, zde přeloží členský průkaz a platný státní rybářský lístek,
 • v době jejího výdeje vyčká se zakrytými ústy a nosem respirátorem FFP 2 nepřetržitě po celou dobu, je povinen vyčkat mimo prostory vydávání povolenky a od ostatních zájemců je povinen po celou dobu udržovat odstup minimálně 2 (dvou) metrů,
 • v případě že není možné z důvodu nepřítomnosti vydávajícího vydat povolenku ihned, vhodí členský průkaz a platný státní rybářský lístek do schránky a zanechá společně s výše uvedenými doklady také telefonní číslo, na které mu bude zaslána výzva k vyzvednutí povolenky formou SMS
 • znovu upozorňuji že povolenka může být vydána pouze po úhradě na účet pobočného spolku, hotovostní platba bude přijata pouze od mládeže do 15 let a hostů.
 • podmínkou pro vydání je také včasné vrácení loňské povolenky s řádně vyplněným sumářem a to do 15 ledna 2021
 • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je oprávněn vstoupit do místa výdeje povolenky pouze na vyzvání osoby vydávající povolenku a po jejím vydání místo bezodkladně opustit.
 • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen se řídit písemnými a ústními pokyny osoby vydávající povolenku.
 • Osoba vydávající povolenku je povinna dodržovat odstup od zájemce minimálně 2 (dva) metry. Po každém vydání povolenky provést dezinfekci vlastních rukou.

Výše uvedená doporučená pravidla představují minimální opatření v rámci prevence v souvislosti s kontaktním výdejem povolenek k lovu ryb pobočnými spolky Moravského rybářského svazu, z.s. v době výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky. Pobočné spolky jsou oprávněny stanovit nad rámec výše uvedených doporučených pravidel další vlastní pravidla pro výdej povolenek k lovu ryb.

za Moravský rybářský svaz, z.s.

MVDr. Michael Javora předseda Svazu

Ing. Václav Habán tajemník Svazu