Dne 17.3.2020 v 8:06

koronavir

     Až do odvolání rozhodnutí o zákazu volného pohybu osob, popřípadě dalších zákazů vlády (kulturních, sportovních a dalších akcí) není možné konat zasedání (schůze) orgánů pobočných spolků, tj. členských schůzí, schůzí výboru, schůzí kontrolní a revizní komise, místních skupin a dalších komisí a orgánů zřizovaných pobočnými spolky, konat rybářské kroužky a další spolkové činnosti. Není možné pořádat žádné společenské akce jako např. plesy a ani sportovní akce jako např. rybářské závody. Nelze vydávat ani členské známky a povolenky k lovu ryb.

     V současné době může být veškerá činnost pobočných spolků včetně kontaktů mezi funkcionáři a mezi funkcionáři a členy pobočných spolků realizována pouze telefonicky nebo elektronicky, v žádném případě osobním kontaktem.

Mgr. Petr Kubica, advokát                                                                                         právní zástupce Svazu

změna účtu

Dne 3.1.2020 v 10:29

Od loňského března má pobočný spolek jiné číslo účtu, neplaťe na účet ČSOB – platba Vám bude vrácena !

navrh programu

Dne 28.12.2019 v 11:07

NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ(NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

(1) Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Slavičín, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným krajským soudem v Brně, odíl L, vložka 18263 se sídlem ve Slavičíně Osvobození 255, IČ 00557242 (dále jen ,,pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 28.12.2019 na webových stránkách pobočného spolku Slavičín návrh programu nadcházející výroční(náhradní)členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

(2) Návrh programu nadcházející výroční(náhradní) členské schůze pobočného spolku:

  1. Zahájení
  2. Volba komisí
  3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019
  4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2020
  5. Volba nových členů výboru
  6. Volba nových členů kontrolní a revizní komise
  7. Schválení usnesení
  8. Diskuze
  9. Závěr

(3) Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční(náhradní)členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše

nebo na e-mail: predseda@mrsmoslavicin.com

Ve Slavičíně dne 27.12.2019

předseda výboru pobočného spolku

volby 2020

Dne 6.12.2019 v 10:06

Vážení členové,

příští rok je volební – proto pokud máte nějaké návrhy kandidátů pro práci ve výboru, nebo v hospodářském odboru pobočného spolku, zašlete  tyto na e-mail: info@mrsmoslavicin.com

IX.sjezd MRS

Dne 17.10.2019 v 15:07
Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:


Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

částka kterou jste zaplatili letos za brigády (750 Kč) je navýšena o 50 Kč a přesunuta do ceny členské známky tj. 800+450 =1250 (tuto cenu členské známky zaplatíte u všech pobočných spolků MRS)

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

usnesení výroční členské schůze

Dne 29.3.2019 v 14:17

USNESENI 2019

Mrs Brno

Dne 15.2.2019 v 10:09

Důležité upozornění:
Vážené rybářky a rybáři,
dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech:
– zavedení míry okouna říčního
– omezení lovu na umělou mušku
– zákaz používání montáže tzv.: „srkačky“

Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!!

Pro lovicí na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané k povolence k lovu jako její nedílná součást a v rozsahu dodatku platného pro rok 2019 !!!

informace

Dne 19.6.2018 v 14:25

INFORMACE A SDELENI – osobní údaje