Mrs Brno

Dne 15.2.2019 v 10:09

Důležité upozornění:
Vážené rybářky a rybáři,
dovolujeme si touto cestou uvést na pravou míru mediální dezinformace o zavedení změn Bližších podmínek výkonu rybářského práva v následujících bodech:
– zavedení míry okouna říčního
– omezení lovu na umělou mušku
– zákaz používání montáže tzv.: „srkačky“

Tato přijatá omezení se týkají pouze rybářských revírů v užívání Českého rybářského svazu !!!

Pro lovicí na revírech v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. platí Bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané k povolence k lovu jako její nedílná součást a v rozsahu dodatku platného pro rok 2019 !!!

výroční členská schůze

Dne 31.1.2019 v 13:22

 

POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

 

Výbor pobočného spolku s názvem MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, SLAVIČÍN MÍSTNÍ ORGANIZACE, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18263, sídlo: Osvobození 255, Slavičín, IČ: 005 57 242 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 17. 3. 2019 v 9:30 hodin v Jestřabí (sál Kulturního domu).

 

Program výroční členské schůze:

 

  • Prezence a zahájení
  • Schválení programu výroční členské schůze
  • Návrh členů mandátové a návrhové komise
  • Zpráva o činnosti pobočného spolku Slavičín
  • Plán práce hospodářského odboru na rok 2019
  • Schválení účetní uzávěrky za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
  • Zpráva kontrolní a revizní komise
  • Diskuze
  • Schválení návrhu usnesení
  • Závěr

 

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

 

 

Ve Slavičíně dne 1. 2. 2019

info 2019

Dne 7.1.2019 v 15:23

INFO 2019

informace

Dne 19.6.2018 v 14:25

INFORMACE A SDELENI – osobní údaje